شرکت سوئیس برای تجارت مستقیم ارزها و فلزها وکالاها

اجرای فوری با بزرگترین بانک های بین المللی

حساب های تجاری بانک ECN/STP

حساب های تجاری بانک ECN/STP

حساب های تجاری بانک ECN/STP

حساب اسلامی برای معاملات فارکس چیست؟

حساب اسلامی برای معاملات فارکس به حسابی گفته می شود که بدون توجه به مدت قرارداد منعقد شده بین دو طرف، در تمام اشکال آن عاری از منافع ربوی باشد.

و در اینجا منظور سود ربوی است، یعنی سودی که تاجر در مقابل باز گذاشتن حساب برای روز بعد یا مدتی که می خواهد به بانک می پردازد.

ممکن است یک معامله در بازار ارز برای بسته شدن نیاز به زمان داشته باشد

و اگر معامله گر معامله ای را باز کند و بیش از 24 ساعت گذشته باشد و این معامله قبل از ساعت پنج به وقت نیویورک بسته نشده باشد، این معامله ثابت می شود و به طور خودکار وارد فرآیند رولوور یک شبه می شود.

در نتیجه شامل هزینه تمدید می شود که در واقع سود ربوی است که بر معامله ای که یک روز یا بیشتر گشایش شده است، تحمیل می شود.

این به عنوان نرخ یک شبه یا کمیسیون شناخته می شود.

 

در اینجا مشکل در عدم تطابق عملیات تجاری با شریعت اسلام است.

زیرا این معاملات مربوط به منافع ربوی است که شرعاً آن را ممنوع کرده است.

این سود در فرآیند حسابی این کمیسیون گنجانده شده است، زیرا شرع مسلمان را از گرفتن یا پرداخت هرگونه سود در ازای معاملاتی که انجام می دهد منع می کند.

پس چگونه یک تاجر مسلمان می تواند از این مشکل خلاص شود؟ مکانیسم عملکرد اکانت اسلامی در فارکس چگونه است؟

ECN ویژگی های معاملات با حساب های نقدینگی بانکی چیست؟

ECN ویژگی های معاملات با حساب های نقدینگی بانکی چیست؟

ECN ویژگی های معاملات با حساب های نقدینگی بانکی چیست؟